Onderzoek - Module oZone over inclusieve technologie bij bedrijven

  • Onderzoek
  • oZone

Doelstelling

Het inventariseren van de behoeftes van (Metalektro) bedrijven rondom inclusief werkgeverschap en inclusieve technologie. Vervolgens worden deze bevindingen gebruikt om advies te geven over de opbouw en inhoud van de e-learning cursussen die de TINT gaat ontwikkelen

Doelgroep

De primaire doelgroep van de e-learning cursussen zijn HR-medewerkers, management en leidinggevenden van Metalektro bedrijven.

Betrokken partijen

Studenten van Saxiob, Werkleerbedrijf Lucrato, TINT, Metalektro en geinterviewden voor het onderzoek.

Welke technologie wordt ingezet

In dit onderzoek wordt gekeken naar een e-learning omgeving.

Opzet pilot

Om te beginnen is een plan van aanpak opgesteld om het onderzoek af te kaderen. Vervolgens zijn een tiental bedrijven benaderd voor deelname aan het onderzoek. Op het moment van schrijven zijn er al enkele interviews afgenomen bij bedrijven. Ondertussen word er nog verder gezocht naar meer respondenten.

Vervolg

De dataverzameling van het onderzoek is nog niet compleet dus er zijn nog geen grote conclusies te trekken. Studenten hebben met name geleerd om meer kritisch en proactief te zijn met het opzetten van een onderzoek. Uiteindelijk is er veel tijd verloren gegaan aan het niet concreet formuleren van bijvoorbeeld onderzoekvragen en onderzoeksmethoden.

TINT help center