Wat is de toegevoegde waarde van een Operator Support System voor werkleerbedrijf Lucrato?

Werkleerbedrijf Lucrato, IJssel Technologie en Saxion hebben samen onderzoek gedaan naar de inzet van Operator Support System (OSS). Welke geleerde lessen zijn er opgedaan en wat zijn de belangrijkste opbrengsten.

 • Inclusieve technologie
 • Operator Support System
Opstelling Operator Support System

Doelstelling

Welke toegevoegde waarde kan OSS leveren aan Lucrato?

Betrokken partijen en hun rol

Binnen TINT Apeldoorn worden pilots uitgevoerd met verschillende leden van het consortium. In deze pilot waren de volgende partijen betrokken:

 • Werkleerbedrijf Lucrato: opdrachtgever
 • Saxion Hogeschool: inzet van studenten voor uitvoeren onderzoek
 • IJssel Technologie: leverancier van OSS-systeem
 • Aventus: student heeft via 3D-printing een mal gemaakt die gebruikt werd bij de productie van sloten

Doelgroep

In totaal hebben 8 medewerkers, die beschut werk bij Lucrato uitvoeren, deelgenomen.
Deze medewerkers hebben verschillende arbeidsbeperkingen zoals: dyslexie, laaggeletterdheid en concentratieproblemen.

De technologie

Opstelling Operator Support System

Operator Support System is een technologie die de instructies vervangt die het werkbedrijf van oudsher maakte voor de productiemedewerkers. Deze technologie wordt vooral ingezet voor assemblag

ewerkzaamheden. Het is een combinatie van twee typen beamers die medewerkers instructies geeft over welke fysieke handelingen ze moeten uitvoeren. In dit onderzoeksproject betreffen deze handelingen het in elkaar zetten van sloten. Het OSS-systeem bestaat uit de volgende twee componenten:

 • Arkite-systeem: een beamer die de bewegingen van medewerkers volgt en analyseert. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld een verkeerde bout of moer pakt of een verkeerde stap in het werkproces zet, zal het Arkite-systeem dit constateren.
 • Een beamer projecteert instructies op de werktafel. Door middel van het projecteren van kleuren, foto’s, instructievideo’s, pijlen en korte teksten op de tafel waaraan de medewerker zit, wordt stapsgewijs het werkproces visueel duidelijk gemaakt. Wanneer het Arkite-systeem constateert dat er een foutieve handeling wordt gemaakt, projecteert de beamer wat de medewerker verkeerd doet en welke stap gevolgd moet worden.

Aangezien deze technologie het assemblageproces versimpelt door de stappen visueel te projecteren, was de verwachting dat mensen die niet goed kunnen lezen of mensen met concentratieproblemen baat kunnen hebben bij een systeem dat hen stapsgewijs begeleidt bij de uitvoering van fysieke werkzaamheden.

Het onderzoek

In dit traject is een kwalitatief en observerend onderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar hoe medewerkers met verschillende achtergronden en arbeidsbeperkingen het werken met een OSS-systeem ervoeren. Meer specifiek ging het om medewerkers met dyslexie, laaggeletterdheid en concentratieproblemen. Deze deelnemers dienden achter het OSS-systeem plaats te nemen en zonder instructies specifieke assemblagewerkzaamheden uit te voeren. De concrete opdracht was het in elkaar zetten van een slot. Daarbij mochten zij hardop nadenken (‘thinking aloud’) over het werkproces en hun ervaringen. Tot slot werden de deelnemers geïnterviewd hoe zij het werkproces vonden en het zij het werken met OSS ervaren.

Geleerde lessen

Vanuit het onderzoek kwamen de volgende geleerde lessen naar voren:

 • Het werkproces moet complex zijn, maar niet té complex. Het systeem kan bijvoorbeeld zeer kleine onderdelen of handelingen niet goed volgen.
 • Er moet rekening gehouden worden met een duidelijke introductie van het systeem. Wanneer medewerkers nog nooit met een OSS-systeem hebben gewerkt, is het handig om bijvoorbeeld uit te leggen wat de medewerker kan verwachten van het systeem, wat de verschillende kleuren betekenen en hoe ze met het OSS-systeem dienen te werken.
 • De knop ‘Vorige’ en ‘Volgende’ (waarmee medewerkers een stap terug of verder in het werkproces konden gaan) zaten te dicht bij elkaar. Hierdoor gingen de medewerkers soms per ongeluk een stap terug, terwijl zij verder wilden gaan. Dat leidde tot verwarring.
 • Medewerkers met dyslexie vonden het prettig om zelfstandig te kunnen werken zonder begeleiders. Daarnaast biedt het systeem kansen voor jongeren met laaggeletterdheid, vanwege de visuele ondersteuning in het werkproces.
 • Het merendeel van de medewerkers geeft aan dat de ‘begeleidingsbehoefte’ (de mate van ondersteuning die een medewerker nodig heeft om zijn/haar werk goed uit te voeren) bij het werken met een OSS-systeem nagenoeg gelijk is als bij een menselijke begeleider.
 • Het is belangrijk om het OSS-systeem flexibel in te kunnen zetten, waarbij er verschillende ‘instructieniveaus’ zijn. De ene medewerker werkt namelijk sneller dan de ander en heeft bepaalde stappen in het werkproces niet meer nodig. Het systeem zou dan een averechts effect kunnen hebben, omdat de overbodige stappen tot irritatie kunnen leiden.

Welke opbrengsten heeft de pilot opgeleverd voor zowel de deelnemers als Lucrato?

Alle deelnemers vinden het prettig om te werken met het OSS. Het OSS-systeem heeft bij zowel mensen met dyslexie, laaggeletterdheid en concentratieproblemen tot een 100% foutloze productie geleid. Wat de kwaliteit ten goede komt.
Het gebruik van afbeeldingen en instructievideo’s wordt als meerwaarde gezien.

Het vervolg

De betrokken studenten gaan een vervolgonderzoek doen op basis van het huidige onderzoek. Het focuspunt van het vervolgonderzoek zal in de aankomende maanden duidelijk worden.