Vervolgonderzoek: de toegevoegde waarde van Operator Support System

In februari publiceerden wij het artikel: Wat is de toegevoegde waarde van een Operator Support System voor werkleerbedrijf Lucrato? Hier is een vervolgonderzoek uitgekomen. We nemen je mee in de geleerde lessen en opbrengsten.

  • Operator Support System

Doelstelling

Het in kaart brengen van de ondersteuningsmogelijkheden van een Operator Support System. Hoe kan dit van toegevoegde waarde zijn bij de knelpunten, werkprocessen en uitdagingen van de beschutte doelgroep.

Doelgroep

Medewerkers van Werkleerbedrijf Lucrato met een advies indicatie beschut werk.
Beschut werk is bedoeld voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke- of psychische knelpunten zoals problemen met aandacht, concentratie en stemming. Er is vaak sprake van beperkte schoolse vaardigheden waardoor het ontwikkelen van vaardigheden trager gaat.

Betrokken partijen

Student van Saxion – Laura Ekstijn, Werkleerbedrijf Lucrato, IJssel Technologie en experts Senzer, Konnected en Lichtwerk

Welke technologie wordt ingezet

Augmented Reality (AR) kan werknemers ondersteunen bij cognitieve- en psychosociale taken. Een voorbeeld van AR is een Operator Support System (OSS). Deze technologie ondersteunt de taakuitvoering, helpt bij het trainen van vaardigheden en vergroot de kans op doorstroming naar ander werk/andere werkgevers

Opzet pilot

Er is kwalitatief onderzoek verricht. Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om een combinatie van dataverzamelingsmethoden te kiezen. Door verschillende databronnen en invalshoeken te gebruiken komt er een vollediger beeld van het onderwerp. Dit wordt datatriangulatie genoemd en bevordert de geldigheid en plausibiliteit van de resultaten van dit onderzoek (Baarda, 2014). Zo is er gesproken met experts vanuit diverse invalshoeken en zijn er diverse onderzoeksrapporten geraadpleegd.
In dit onderzoek is tijdens de inspiration fase gekeken naar wat een Operator Support System is en wat er komt kijken bij het implementeren. Daarnaast is de doelgroep in kaart gebracht en is er onderzocht wat de knelpunten van de medewerkers met een advies indicatie beschut werk zijn, welke werkprocessen er binnen Lucrato worden uitgevoerd en welke uitdagingen er binnen deze plek op de werkvloer wordt ervaren door de teammanager. In de ideation fase worden er ideeën bedacht voor het beroepsproduct. En in deze fase is gekeken naar de bruikbaarheid van het beroepsproduct en wordt er feedback gevraagd aan de belanghebbende.

Geleerde lessen

Voor het implementeren van een operator support systeem is het belangrijk dat de uitdaging van de organisatie goed in kaart wordt gebracht. Er moet worden afgewogen of het systeem passend is bij de uitdaging. Voorbeelden van instrumenten om dit in kaart te brengen zijn: een Proof of Value, de checklist van KIT of de haalbaarheidsanalyse van TNO.

Opbrengsten

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat een operator support systeem op veel aspecten van toegevoegde waarde kan zijn voor de medewerkers met beschut advies:

  • Ondersteunen in het geheugen, de concentratie, aandacht en leren van nieuwe taken
  • Helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen en het vertrouwen in eigen kunnen

Voordelen voor het bedrijf:

  • Medewerkers met loonwaarde van 30-50% kunnen het werk van medewerkers met een loonwaarde van 50-70% uitvoeren.
  • De medewerkers kunnen complexer werk aan en kunnen meervoudige handelingen uitvoeren dankzij het systeem. Het systeem verhoogt de productiviteit, zorgt voor kwaliteitsborging, biedt meer variatie in werkopdrachten en helpt bij foutloos produceren.
  • Het systeem kan helpen bij het opleiden en inwerken van medewerkers
  • Het systeem is snel in te richten en niet gebonden aan één product.

Vervolg

Vanuit dit onderzoek wordt aangeraden om vervolgonderzoek te doen naar het verminderen van de begeleidingsbehoefte van medewerkers met een advies indicatie beschut werk door middel van een Operator Support System. Daarnaast kan er ook vervolgonderzoek worden gedaan naar het verhogen van de zelfeffectiviteit van de medewerkers met een advies indicatie beschut werk door te werken met een OSS. Ook kan een financiële analyse van toegevoegde waarde zijn om in kaart te brengen wat de kosten en baten zijn van het systeem voor Lucrato.

gerelateerde artikelen